Russian Version
English Version

Ապրանքների և ծառայությունների միջազգային դասակարգում, ԱԾՄԴ

2. Ապրանքների և ծառայությունների ցանկ (դասերի վերնագրեր)

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 10-ի N 1017 - Ն որոշման «Ապրանքային նշանների հայտերի լրացման, ներկայացման և քննարկման » կարգի (այսուհետ՝ Կարգ) համաձայն հայտը  լրացնելիս պետք է տրվի ԱԾՄԴ-ի յուրաքանչյուր դասին համապատասխան կոնկրետ այն ապրանքների ցանկը, որոնց համար խնդրարկվում է ապրանքային նշանի գրանցումը (տրված է 1-ին կետով)։ Գործող Կարգի համաձայն հայտում դասի վերնագիր նշելը չի ենթադրում ապրանքային նշանի գրանցումը դասի բոլոր ապրանքների համար, իսկ միայն այն ապրանքների համար, որոնք թվարկված են հայտում:

 Դասեր     Ապրանքների և ծառայությունների անվանումները

դաս 1. քիմիական նյութեր արդյունաբերության, գիտության և լուսանկարչության, ինչպես նաև գյուղատնտեսության, այգեգործության և անտառաբուծության մեջ օգտագործելու համար. չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված պլաստմասսաներ. հրդեհը մարող և կանխարգելող բաղադրություններ. պատրաստուկներ մետաղների զոդման և մխման համար. կենդանիների կաշվի և մորթու դաբաղման համար նյութեր. սոսինձներ արդյունաբերության մեջ օգտագործման համար. սոսնձող նյութեր արդյունաբերության մեջ օգտագործելու համար. ծեփամածիկներ և այլ մածկանման լցանյութեր. կոմպոստն, գոմաղբ, պարարտանյութեր. կենսաբանական պատրաստուկներ արդյունաբերության և գիտության մեջ օգտագործելու համար:

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. ներկող նյութեր. թանաքներ տպագրման, գծանշման և փորագրման համար. չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման մետաղներ գեղանկարչության, գեղազարդման նպատակների և գեղարվեստական տպագրության համար:

դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցներ և արդուզարդի պատրաստուկներ. ոչ բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ. օծանելիք, եթերային յուղեր. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման, ճարպազերծման և հղկամշակման համար:

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և քսուքներ, մոմեր. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք և նյութեր լուսավորման նպատակների համար. մոմեր, պատրույգներ լուսավորման համար։

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, բժշկական և անասնաբուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական նպատակների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական նպատակների համար, մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային հավելումներ մարդու կամ կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց համահալվածքներ. հանքանյութեր. շինարարական մետաղյա նյութեր. շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ էլեկտրական սովորական մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետաղյա և երկաթակապ փոքր իրեր. մետաղյա բեռնարկղեր պահպանման և փոխադրման համար. անկիզելի պահարաններ:

դաս 7. մեքենաներ, հաստոցներ, էներգիայով կառավարվող գործիքներ. շարժիչներ, բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների համար նախատեսվածների). մեքենաների կցորդիչներ և փոխանցման տարրեր, բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների համար նախատեսվածների. գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ հավկիթների համար. առևտրի ավտոմատներ:

դաս 8. ձեռքի գործիքներ, ձեռքով կառավարվող. դանակավոր իրեր, պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք, բացառությամբ հրազենի. ածելիներ։

դաս 9. գիտական, հետազոտական, նավագնացական, եկրաբաշխական, լուսանկարչական, կինոնկարահանման, տեսալսողական, օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հայտնաբերման, փորձարկման, զբբման, փրկարարական և ուսուցման սարքեր և գործիքներ. Էլեկտրականության բաշխման կամ սպառման կարգավորման կամ վերահսկման, հաղորդման, միացման, փոխակերպման, կուտակման սարքեր և գործիքներ. ձայնի, պատկերի կամ տեղեկատվության գրառման, հաղորդման, վերարտադրման կամ մշակման սարքեր և գործիքներ. գրառված և ներբեռնվող տեղեկակիրներ, համակարգչային ծրագրային ապահովում, թվային կամ անալոգային տեղեկատվության գրառման և պահպանման դատարկ տեղեկակիրներ․ կանխավճարով աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ սարքեր․ համակարգիչներ և համակարգիչներին կից սարքեր․ սուզազգեստներ, ջրասուզակների դիմապանակներ, ականջախցաններ, քթասեղմիչներ ջրասուզակների և լողորդների համար, ջրասուզակների ձեռնոցներ, շնչառական ապարատներ ստորջրյա լողի համար․ կրակմարիչներ։

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, ատամնաբուժական և անասնաբուժական սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու համար. հաշմանդամների համար հարմարեցված թերապեւտիկ և օժանդակ սարքեր. մերսման ապարատներ․ ապարատներ, սարքավորումներ և իրեր նորածինների համար․ ապարատներ, սարքեր և իրեր սեռական ակտիվության համար:

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, հովացման, շոգու արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր և տեղակայանքներ:

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապարատներ:

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք:

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համահալվածքներ. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր:

դաս 15. երաժշտական գործիքներ․ նոտակալներ և երաժշտական գործիքների դրոցներ․ չափ տալու ձողիկներ (խմբավարի):

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմարարական աշխատանքների համար. լուսանկարներ. թղթագրենական և գրասենյակային պիտույքներ, բացառությամբ կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակների համար. նյութեր նկարչության համար և պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. ուսուցողական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման և կապոցավորման համար. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ:

դաս 17. չմշակված կամ մասնակի մշակված կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, ասբեստ, փայլար և այդ նյութերի փոխարինիչներ. արտամղված ձևով պլաստմասսաներ և ռետիններ արտադրության մեջ օգտագործելու համար․ խծուծման, խցանման կամ մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն խողովակներ:

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական իրեր. պարանոցակապեր, սանձափոկեր և հագուստ կենդանիների համար:

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր, կուպր և բիտում. ոչ մետաղյա շարժական կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա հուշարձաններ:

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր, պահեստավորման և տեղափոխման համար․ չմշակված կամ մասնակի մշակված ոսկոր, եղջյուր, կետոսկր կամ սադափ․ խեցիներ․ ծովի փրփուր․ սաթ:

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահկարասի և սպասք. եփելու և սեղանի սպասք, բացառությամբ դանակների, պատառաքաղների և գդալների․ սանրեր և սպունգներ. խոզանակներ, բացառությամբ նկարչական վրձինների․ խոզանակներ պատրաստելու նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների համար. չմշակված կամ մասնակի մշակված ապակի, բացառությամբ շինարարական ապակու. ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա իրեր:

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ և առասաններ․ ցանցեր․ վրաններ և բրեզենտ․ տենտեր մանածագործական կամ սինթետիկ նյութերից․ առագաստներ․ պարկեր սորուն նյութեր տեղափոխելու և պահելու համար. խծուծման նյութեր, բացառությամբ ռետինե, պլաստմասսայե, թղթե կամ ստվարաթղթե:

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածագործության համար:

դաս 24. գործվածքներ և նրա փոխարինիչներ. սպիտակեղեն տնային տնտեսության համար վարագույրներ մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից:

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:

դաս 26. ժանյակներ, զարդաքուղ և ասեղնագործված իրեր, շքերիզային ժապավեններ և ժապավենակապեր․ կոճակներ, սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ․ մազերի զարդեր․ դնովի մազեր:

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. պատի պաստառներ, ոչ մանածագործական:

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. ապարատներ տեսախաղերի համար․ մարմնամարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի զարդեր:

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ, պանիր, կարագ, յոգուրտ և այլ կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր։

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի փոխարինիչներ. բրինձ, մակարոնեղեն և լապշա (արիշտա)․ տապիոկա և սագո․ ալյուր և հացահատիկային մթերքներ․ հաց, հրուշակեղեն և քաղցրավենիք․ շոկոլադ․ պաղպաղակ, շարբաթ և այլ սննդային սառույցներ. շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, համեմանք, ամոքանք, պահածոյացված խոտաբույսեր. քացախ, սոուսներ և այլ համեմունքներ. սառույց (սառեցված ջուր):

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, այգեգործական և անտառային մթերքներ. չմշակված կամ չվերամշակված hացահատիկ և սերմեր. թարմ մրգեր, բանջարեղեն և թարմ խոտաբույսեր. բնական բույսեր և ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ և սերմեր. կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ կենդանիների համար. ածիկ։

դաս 32. գարեջուր. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ․ հանքային և գազավորված ջրեր. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացառությամբ գարեջրի. բաղադրություններ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ պատրաստելու համար։

դաս 34. ծխախոտ և ծխախոտի փոխարինիչներ. սիգարետներ և սիգարներ․ էլեկտրոնային սիգարետներ և ծխողների համար բերանի ցողացիրներ․ ծխելու պիտույքներ. լուցկի։

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գործարարության ասպարեզում. վարչարարական գործունեություն գործարարության ասպարեզում. գրասենյակային ծառայություններ։

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական գործունեություն. դրամավարկային գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործառնություններ:

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքավորումների տեղակայում:

դաս 38. հեռահաղորդակցություն:

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

դաս 40. նյութերի մշակում:

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. մարզական և մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառայություններ և դրանց հետ կապված հետազոտություններ և մշակումներ. արդյունաբերական վերլուծումների և արդյունաբերական հետազոտությունների ծառայություններ. համակարգչային ապարատների և ծրագրային ապահովման մշակում և զարգացում:

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր բնակատեղով ապահովում:

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անասնաբուժական ծառայություններ. մարդկանց և կենդանիների հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառայություններ. գյուղատնտեսական, այգեգործական և անտառային ծառայություններ:

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. անվտանգության ծառայություններ նյութական արժեքների և անհատների ֆիզիկական պաշտպանության համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող անհատական և սոցիալական ծառայություններ անհատի կարիքները հոգալու համար։